• Plan Pracy

    • 1.  Zadania logopedy

     • Profilaktyka (zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy)
     • stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowej
     • czuwanie nad rozwojem mowy i doskonalenie jej
     • zapobieganie dysharmonii rozwojowych
     • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
     • prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalące mowę już ukształtowaną tj.
      • ćwiczeń ortofonicznych
      • słuchowych
      • rytmicznych
      • usprawniające narządy mowy
      • artykulacji
      • dykcji
     • współpraca z nauczycielami - uświadamianie ważności prawidłowej wymowy u dzieci; - zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym; - udostępnianie opracowanych materiałów
     • pedagogizacja rodziców- prelekcje,  wykaz literatury dotyczącej rozwoju mowy dziecka


     I.  Diagnostyka ( rozpoznawanie zakłóceń lub zaburzeń językowych)

     • przeprowadzanie przesiewowych badań wymowy dzieci
     • zdiagnozowanie logopedyczne
     • udostępnienie wyników badań zainteresowanym


     II. Terapia (usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu problemów dzieciom mających trudności z mówieniem, rozumieniem, pisaniem i czytaniem)

     • objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
     • ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy
     • prowadzenie zajęć  logoterapii  ( w małych zespołach bądź indywidualnie)
     • rozwijane komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy i  umiejętności wypowiadania się
     • wyrównywanie opóźnień mowy
     • korygowanie wad wymowy
     • stymulowanie rozwoju poznawczo- językowego
     • usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
     • udzielanie porad i wskazówek
       

     DIAGNOSTYKA
     Badanie mowy przeprowadzamy na początku roku szkolnego, aby jak najwcześniej rozpocząć reedukację. Badanie dziecka z zaburzoną mową powinno zawierać uwagi oparte na:
     obserwacji, spostrzeżeniach rodziców i nauczycieli

     • rozmowie przeprowadzonej z dzieckiem i obserwacji mowy spontanicznej pod kątem uchwycenia typowych objawów zaburzeń
     • funkcjonowanie słuchu fonematycznego, m.in. błędy w mowie i piśmie
     • zahamowanie i blokady emocjonalne u dzieci z zaburzoną mową
     • zaburzenia sfery motorycznej, np. niezborność ruchowa, mała precyzja ruchowa.

     Badanie uzupełniające dotyczy:

     • budowy i funkcjonowania narządów mowy oraz słuchu
     • dodatkowych badań ortodontycznych, psychologicznych lub neurologicznych


     TERAPIA

     Celem terapii wad mowy jest usunięcie wszelkich wadliwych dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych.
     Terapia logopedyczna to oddziaływanie mające na celu:

     • usuwanie zaburzeń mowy
     • nauczanie mowy, która się nie wykształciła
     • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
     • likwidacja pierwotnych przyczyn i skutków zaburzeń mowy

     Warunkiem prawidłowego wymawiania głosek są sprawne narządy mowy. Realizacja każdej głoski wymaga określonego układu artykulacyjnego i pracy określonych mięśni.
     Terapię zaburzeń wymowy można prowadzić indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń.

     Metodyka ćwiczeń logopedycznych w nauczaniu prawidłowej artykulacji uwzględnia:

     • a) ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy(języka, warg, podniebienia, żuchwy)
     • b) ćwiczenia słuchowe w różnicowaniu poprawnego i zaburzonego brzmienia
     • c) ćwiczenia polegające na ustawieniu narządów mowy dla uzyskania prawidłowego brzmienia
     • d) ćwiczenia wykonywane pod kontrolą wzrokową (lustro), kinestetyczną (dotykiem) i słuchową
     • e) ćwiczenia usprawniające wymowę wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej
     • f) ścisłą współpracę z domem i innymi nauczycielami

     Edyta Stelmach

    • Nagłówek

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.