• KLAUZULA INFORMACYJNA

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informuję iż: - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 z dnia 2018.05.24).

    Administrator danych.

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

    Zespół Szkół Nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich, którą reprezentuje Dyrektor z siedzibą: 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, ul. Wiejska 1.

    Inspektor ochrony danych:

    Bożena Kopeć adres poczty elektronicznej: sp.ludwikowice@op.pl

    Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

     1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

     1. Cele przetwarzania danych osobowych.

    - Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

    - Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

    - Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

    Odbiorcy danych osobowych.

    Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

    Okres przechowywania danych osobowych.

    1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

    2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

    Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

    Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

     1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

     2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

     3. usunięcia swoich danych osobowych,

     4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

     5. przenoszenia swoich danych osobowych,

    a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

    Prawo do cofnięcia zgody.

      1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.

      2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

    Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

    Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

    • ustawowym,

    • umownym, lub

    • warunkiem zawarcia umowy,

    do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

    • W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

    • W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

    • W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

    (Informujemy, że przed realizacją przysługujących Pani/Panu uprawnień konieczne będzie dokonanie identyfikacji – ustalenie tożsamości).

  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać