• Zapisy do żłobka publicznego w Bożkowie.

     Szanowni Państwo, Szanowni Rodzice,

     informujemy, że  Żłobek Publiczny w Bożkowie dysponuje jeszcze wolnymi miejscami, dlatego zapraszamy do nas Rodziców, którzy poszukują profesjonalnej opieki nad swoimi dziećmi. Nasz Żłobek rozpoczął działalność 2 października 2023 roku.

     Ideą naszej placówki jest wspomożenie Państwa w trudnej i odpowiedzialnej - ale najpiękniejszej z ról – roli rodzica. Chcielibyśmy odciążyć Państwa od codziennych obowiązków a jednocześnie umożliwić pełny rozwój zawodowy. Mają więc Państwo możliwość oddania swoich pociech pod opiekę wykwalifikowanej kadry, która zapewni im nie tylko właściwą pielęgnację ale także wszechstronny rozwój poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod edukacji najmłodszych. Opiekunowie w naszym żłobku posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi do lat trzech, które wykorzystają również udzielając Państwu pomocy w procesie wychowawczym.

     Niebagatelnym jest też, że tworząc żłobek dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić maluchom bezpieczne i inspirujące wnętrze. Dzieci mają do dyspozycji piękne i kolorowe wyposażenie oraz różnorodne zabawki posiadające wymagane atesty i certyfikaty. Zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony internetowej gmina.nowaruda.plgdzie w zakładce Oświata odnajdziecie Państwo liczne fotografie całego obiektu. 

     Żłobek jako instytucja publiczna będzie do Państwa dyspozycji, co oznacza, że czas pracy zostanie ustalony w sposób uwzględniający Państwa potrzeby w zakresie opieki nad dzieckiem.

     Opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie zostały określone optymalnie – za każdą rozpoczętą godzinę opieki  2,52 zł (od stycznia zmieni się kwota wraz ze zmianą wynagrodzenia minimalnego za pracę), a za całodzienne wyżywienie maksymalnie 12 zł dziennie.

     Zapraszam Państwa do zapisania Waszej pociechy do naszego żłobka. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy dzwonić pod nr tel. 74 871 42 09 lub 575 742 702. Chętnie i wyczerpująco odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

     Karty zapisu dziecka wraz z niezbędnymi dokumentami należy składać w Sekretariacie Przedszkola Samorządowego w Bożkowie w godzinach pracy przedszkola. Wymagane dokumenty do wglądu w oryginale, określone w karcie zgłoszenia, należy przedłożyć przy zawieraniu umowy o świadczenie usług.

    • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów, Nauczycieli i Rodziców!

      Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

     Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem
     i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań
     i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:

     Wrocław 2023-09-11

                      

     ·        W szkołach ponadpodstawowych przedmiot podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony przez przedmiot biznes i zarządzanie, z którego będzie można zdawać egzamin maturalny w 2027 r.

     ·        W klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych możliwe będzie nauczanie łaciny jako drugiego języka obcego i z czasem zdawanie z niej egzaminu maturalnego.

     ·        Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy (w skali Polski jest ich 394 tys., na Dolnym Śląsku 28,5 tys.). Każdego kolejnego roku Ministerstwo Cyfryzacji finansować będzie zakup laptopów dla uczniów klas czwartych.

     ·        Nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymają bony 2,5 tys. zł. na zakup laptopów.

     ·        Legitymacje uczniowskie co do zasady będą miały postać aplikacji, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia mogą mieć tradycyjny kształt.

     ·        Powstaną Branżowe Centra Umiejętności wspierające kształcenie zawodowe.
     Na Dolnym Śląsku zostanie utworzonych 7 takich jednostek, w całym kraju ma być ich 120.

     ·        Drugi rok z rzędu w szkołach ponadpodstawowych wdrażany jest przedmiot Historia
     i Teraźniejszość. Zgodnie z przepisami prawa o wyborze podręcznika decyduje wyłącznie nauczyciel przedmiotu.

     ·        W szkołach przeprowadzony zostanie ogólnopolski sprawdzian sprawności fizycznej uczniów (odtąd będzie powtarzany co roku). Jego celem jest diagnoza kondycji fizycznej młodych Polaków oraz wyselekcjonowanie przyszłych mistrzów
     i reprezentantów kraju.

     ·        Wzrośnie zatrudnienie nauczycieli specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów. W skali kraju etatów wsparcia było 22 tys. w r. sz. 2021/2022, 42 tys. w r. szk. 2022/2023; teraz będzie 51 tys..
     Odpowiednio powiększona została subwencja oświatowa. Zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to odpowiedź na potrzeby społeczne i zagrożenia cywilizacyjne. Szkoła, która stanowi ważną część polskiego państwa, skuteczniej będzie spieszyć z pomocą potrzebującym.

     ·        Do szkół ponadpodstawowych drugi rok z rzędu trafił znacząco liczniejszy rocznik,
     na Dolnym Śląsku to 38 tys. uczniów. Aby zapewnić kadrę pedagogiczną wprowadzono przepis umożliwiający pracę nauczycieli w wymiarze ponad 1,5 etatu. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ prowadzący może zdecydować o prowadzeniu części zajęć dydaktycznych  danej szkoły w innej lokalizacji. Kolejny rocznik (obecna klasa 8) liczy 17 tys. uczniów, a następne mają po ok. 28,5 tys. osób.

     ·        Kontynuowane będą ministerialne programy: Laboratoria Przyszłości (do szkół podstawowych w całym kraju trafił sprzęt za 1,2 mld zł; tym roku program obejmie szkoły ponadpodstawowe), Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w szkole i w domu, Poznaj Polskę (w r. szk. 2023/24
     w programie będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie; od wiosny 2024 r. każda klasa za pieniądze z programu będzie mogła wyjechać na dwudniową wycieczkę dydaktyczną w ciekawe i ważne dla każdego Polaka miejsca naszego kraju).
     W szybkim tempie modernizują one oświatę, pozwalają pełniej rozkwitnąć talentom, wspierają potrzebujących. Służą lepszemu wychowaniu i wykształceniu młodego pokolenia. Ze wszech  miar warto skorzystać z dużych środków, które są przeznaczane na te programy.

     ·        Polska gospodarka się rozwija, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Z danych Dolnośląskiego Urzędu Pracy wynika, że w naszym województwie wszystkie zawody są deficytowe, wszędzie brakuje pracowników. Trudno się więc dziwić, że brakuje ich także w oświacie. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
     do kuratorium wynika, że wakatów w pełnym i niepełnym wymiarze jest obecnie 879 co stanowi 1,8 % nauczycieli na Dolnym Śląsku. Rozwiązaniem jest przydzielanie godzin ponadwymiarowych, zatrudnianie emerytów i osób na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także - za zgodą kuratora oświaty - o niepełnych (zbliżonych) kwalifikacjach. 

     ·        Według danym Ministerstwa Edukacji i Nauki średnie wynagrodzenie nauczycieli (uwzględniające poza pensją zasadniczą inne składniki wynagrodzenia np. wysługę, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody, dodatki) w 2023 r. wynosi miesięcznie: 4777, 86 zł brutto dla nauczyciela poczatkującego, 5733,43 zł brutto dla nauczyciela mianowanego, 7326,06 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele dyplomowani stanowią ponad 60 % nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.

     ·        Nauczyciele od 1.01.2024 r. otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego
     w wysokości od 12,3 do 20%  (w zależności od szczebla awansu zawodowego; prognozowana inflacja ma wynieść wtedy 6-6,5%; prace nad budżetem trwają)

     ·        Po rozmowach z NSZZ „Solidarność” minister edukacji i nauki prof. P. Czarnek
     i wiceminister D. Piątkowski zapowiedzieli na jesieni br. podwyższenie minimalnej wartości dodatku za wychowawstwo w szkole z 300 zł do 600 zł, przyznanie nauczycielom 2-3 dni urlopu na żądanie oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 45 latach pracy. Zgodnie z przepisami prawa wysokość dodatku
     za opiekę nad grupą dzieci w przedszkolu ustala suwerennie organ prowadzący.

     ·        Co roku znacząco i ponad inflację rośnie subwencja oświatowa - w 2022 r. wyniosła 53,3 mld zł, w 2023 r. 64,5 mld zł, w 2024 r. będzie to 76,6 mld zł.

     ·        W ostatnich latach zmniejszyła się szkolna biurokracja: zlikwidowano obowiązek przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, jeden z czterech szczebli awansu zawodowego, ocenę  dorobku zawodowego (za okres stażu; ocena pracy pozostała). Kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego wymaga jedynie dokumentacji wynikającej z ustaw i rozporządzeń. Szkoły, przedszkola i placówki same decydują
     o wewnętrznej sprawozdawczości i dokumentacji. Zdarza się np., że wprowadzają obowiązek przedstawiania przez nauczycieli rozkładów materiału i planów wynikowych, do czego żadne przepisy prawa nie zobowiązują.

     ·        Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. P. Czarnek powołał zespoły ekspertów, które pracują nad odchudzeniem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone z początkiem r. szk. 2024/2025.

     Szkoła jest wyjątkowym miejscem spotkania, kształcenia, wychowania, wzrastania. Jest wspólnotą, dobrem wspólnym, które od każdego jej uczestnika zależy. Dziękując za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz edukacji bardzo proszę o rzetelną pracę
     i zaangażowanie, empatię i solidarność. Proszę o zgodę, która - jeśli powszechna i szczera - naprawdę buduje. W bezprecedensowo trudnych czasach, po 3 latach pandemii koronawirusa i w drugim roku barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę, w dobie napięć i podziałów społecznych, jest ona wyjątkowo potrzebna. Problemy i konflikty warto rozwiązywać
     w społecznościach szkolnych, w spokoju i dialogu. Nie ma wszak sprawy, której nie dałoby się załatwić w merytorycznej dyskusji i poważnej rozmowie.

     Gorąco polecam Państwu poruszający film „Raport Pileckiego”, który wszedł
     na ekrany 1 września br.. Opowiada on o losach rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, postaci niezwykłej, prawdziwego herosa. Rtm. W. Pilecki walczył
     z Sowietami w 1920 r., brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. oraz w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., prawie 3 lata spędził w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz organizując tam siatkę konspiracyjną, sporządził wstrząsający raport opisujący los więźniów i funkcjonowanie obozu. Po wojnie zaangażował się w antykomunistyczną działalność, po wyjątkowo brutalnym śledztwie został zamordowany w ubeckim więzieniu przy
     ul. Rakowieckiej na Mokotowie w Warszawie w dniu 25 maja 1948 r. Miejsce pochówku ciała tego czystej próby bohatera do dziś pozostaje nieznane. „Raport Pileckiego” powinien obejrzeć każdy Polak, szczególnie młode pokolenie. Dlatego bardzo proszę
     o zorganizowanie szkolnych wyjść do kina oraz zabranie swoich pociech na seans. Z uwagi na drastyczność scen rekomenduję udział uczniów klas starszych szkół ponadpodstawowych. Wyjście do kina powinno zostać poprzedzone lekcją historii, tak, aby uczniowie zrozumieli prezentowane treści.

     W nowym roku szkolnym życzę Państwu, Państwa uczniom, wychowankom
     i pociechom zdrowia, realizacji planów, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, optymizmu
     i uśmiechu. Niech się dobrze dzieje w Państwa domach, szkołach, przedszkolach
     i placówkach! Niech to będzie dobry rok dla całej naszej dolnośląskiej oświatowej rodziny!

                                                                         Z wyrazami szacunku

                                                                           Roman Kowalczyk

                                                                    Dolnośląski Kurator Oświaty
   • RADOŚĆ, RYWALIZACJA I INTEGRACJA - XVI SPARTAKIADA INTEGRACYJNA
    • RADOŚĆ, RYWALIZACJA I INTEGRACJA - XVI SPARTAKIADA INTEGRACYJNA

     W dniu  17 kwietnia 2023 r.  dziesięcioosobowa  drużyna uczniów naszej szkoły brała udział w XVI Spartakiadzie Integracyjnej zorganizowanej przez  Zespół Szkół nr 1 w Jugowie oraz Niepubliczne Szkoły Specjalne w Ludwikowicach Kłodzkich.  

     Uczniowie  uczestniczyli w różnorodnych zmaganiach  sportowych, podczas których pomagali  w osiąganiu sukcesów wszystkim tym, którzy wymagali wsparcia  i pomocy. 

     Oczywiście – jak zawsze  wszyscy byliśmy ZWYCIĘZCAMI  i otrzymaliśmy puchar, a każdy uczestnik został udekorowany medalem oraz otrzymał pamiątkowy kubek wypełniony słodyczami. Organizatorzy zadbali także o słodki poczęstunek dla dzieci – w ramach regeneracji sił!!!

     Każdy, bez względu na niepełnosprawność, kondycję fizyczną czy różne problemy zdrowotne może wejść na swój tzw. „Everest” i osiągnąć własny sukces. Wystarczy przezwyciężać wewnętrzny strach, zdobywać wiarę w siebie i pokonywać swoje bariery. Dla uczestników spartakiady to niezapomniane przeżycie, które sprzyja integracji, wzbudza ducha sportowej rywalizacji oraz pozwala pokonywać własne bariery i ograniczenia.

   • Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
    • Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

     13 kwietnia nasza szkoła była organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju pod nazwą "Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym". Celem Turnieju są działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

     W turnieju wzięły udział trzy gminne szkoły: Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie, Zespół Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bożkowie oraz Zespół Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich wystawiając drużyny w dwóch kategoriach wiekowych: Młodsza klas 4-5, Starsza klas 6-8.

     W trakcie Turnieju uczniowie musieli wykonać część teoretyczną oraz praktyczną. Teoretyczna składała się terminologii ruchu drogowego, znajomości znaków oraz pierwszeństwa przejazdu (skrzyżowania). Część praktyczna obejmowała umiejętność jazdy rowerem po torze przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

     Nasi Uczniowie zajęli znakomite miejsca: w grupie młodszej w składzie: Konstanty Szarowicz, Oliwia Piasecka, Szymon Kocur, Lena Łukaszyk zajęli II miejsce, natomiast w grupie starszej w składzie: Bartosz Pewniak, Maciej Jagieła, Emil Serafiński zajęli I miejsce, dzięki czemu już 22 kwietnia będą reprezentowali Gminę Nowa Ruda na etapie powiatowym.

     Serdecznie gratulujemy wyników Naszym podopiecznym🏆🚴‍♀️🚴🏻‍♂️

     Dyrektor Zespołu Szkół w Ludwikowicach Kłodzkich pragnie serdecznie podziękować Pani Adrianna Mierzejewska - Wójt Gminy Nowa Ruda za ufundowanie nagród dla uczestników Turnieju oraz zakup profesjonalnego sprzętu na potrzeby organizacji Turnieju w kolejnych edycjach.

   • WIELKANOCNE ŚNIADANIE
    • WIELKANOCNE ŚNIADANIE

     Wielkanoc jest największym świętem chrześcijańskim obchodzonym na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. Ludzie chcą dzielić się radością i dlatego spotykają się, by w radosnym i podniosłym nastroju przekazać sobie świąteczne życzenia.

     Ostatni dzień w szkole, poprzedzający Święta Wielkanocne, różnił się od pozostałych. W tym dniu we wszystkich klasach odbyło się świąteczne, a zarazem zdrowe śniadanko.

     Śniadania poprzedzone były pogadankami w klasach, które miały na celu uświadomienie uczniom, jak ważne jest spożywanie rano zdrowego posiłku oraz jak będzie przebiegała organizacja tego dnia w naszej szkole.

     Uczniowie w swych klasach zasiedli do wcześniej przygotowanych świątecznych stołów, pełnych zdrowych produktów, które wykorzystywali do samodzielnego sporządzania kanapek. Nie zabrakło także dzielenia się jajkiem i degustowania samodzielnie upieczonych babeczek wielkanocnych. Nasze wspólne, wielkanocne śniadanie było tak naprawdę wielkim, rodzinnym spotkaniem. Wytworzyła się miła, serdeczna atmosfera i tylko życzyć, aby nastrój świątecznej radości przetrwał w nas jak najdłużej.

     Serdeczne podziękowania składamy szczególnie Radzie Rodziców oraz wszystkim zaangażowanym rodzicom, którzy zakupili wszelkie produkty niezbędne nam w tym dniu, ale również zaangażowali się, aby śniadanka w klasach przebiegały sprawnie oraz zgodnie z zasadami higieny. 

   • W ŚWIECIE EMOCJI
    • W ŚWIECIE EMOCJI

     W ramach wieloletniej współpracy Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie dnia 30 III 2023 r. odbyły się zajęcia w klasie III prowadzone przez pedagoga panią Wiesławę Ławrynowicz.

     W ramach zajęć warsztatowych „W świecie emocji” uczniowie kształtowali umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji w sposób werbalny oraz pozawerbalny. Uczyli się, jak nie szkodząc innym, w sposób akceptowany społecznie radzić sobie ze swymi emocjami.

     Z wniosków i obserwacji prowadzącego warsztaty wynika, że uczniowie zespołu klasowego osiągnęli dojrzałość emocjonalno – społeczną, aby bez problemów kontynuować w przyszłym roku szkolnym naukę na drugim etapie edukacyjnym.

     Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach wykazując się bardzo dużym zaangażowaniem, kreatywnością oraz inwencją twórczą.

   • Dzień Gofra
    • Dzień Gofra

     29 marca obchodziliśmy w świetlicy szkolnej Dzień Gofra Przy tej okazji dowiedzieliśmy się skąd pochodzi ta pyszna przekąska i z jakich składników powstaje ciasto na gofry. Nadto dowiedzieliśmy się, jak bezpiecznie korzystać z małego AGD oraz jaką wartość odżywczą mają owoce, którymi dekorowaliśmy gofry. Świetlica zapewniła zdrowe dodatki, ale dzieci miały możliwość dekorowania gofrów według swego uznania z wykorzystaniem przyniesionych dodatków. W całej szkole unosił się przyjemny zapach gofrów, który przyciągnął uczniów starszych klas Gofry smakowały znakomicie! Ogromne podziękowania dla przewodniczącej Rady Rodziców za doposażenie w profesjonalny sprzęt do pieczenia gofrówRównież serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wykazali inicjatywę w organizacji Dnia Gofra

     Organizatorzy: Katarzyna Zalewska, Ewa Miśkiewicz, Emilia Chmielewska

   • Mistrzowie Energii - finał konkursu
    • Mistrzowie Energii - finał konkursu

     Miło nam poinformować że Szkoła nasza znalazła się w gronie laureatów zorganizowanego przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną (OSE) konkursu pt. "Mistrzowie Energii" oraz otrzymała nagrodę w postaci karty podarunkowej o wartości 2000 zł do wykorzystania na cele edukacyjne.

     Konkurs polegał na zaangażowaniu jak największej liczby uczniów w inicjatywę, która będzie okazją do zdobycia wiedzy na temat sposobów oszczędzania energii i płynących z tego korzyści.

     Wszystkim zaangażowanym w projekt bardzo dziękujemy

     Czym się wyróżniliśmy spośród 450 szkół biorących udział w konkursie - zobaczcie sami relację filmową z wydarzenia https://youtu.be/0Xh_ByUoa_M

   • Brązowy medal w narciarstwie alpejskim
    • Brązowy medal w narciarstwie alpejskim

     Szkoła Podstawowa z Ludwikowic Kłodzkich brązowym medalistą Finałów Dolnego Śląska w narciarstwie aplejskim

     9 marca reprezentacja Szkoły udała się na wojewódzki finał w narciarstwie alpejskim, który odbył się w ośrodku Czarna Góra Resort. W zawodach wzięło udział niespełna 170 zawodniczek i zawodników z całego województwa dolnośląskiego. Nasza szkoła zgłosiła dwie drużyny chłopców w ramach Igrzysk Dzieci (klasy 4-6) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej (klasy 7-8). W zawodach osiągnęliśmy wspaniały wynik

     W ramach Igrzysk Dzieci chłopcy w składzie: Szymon Kocur, Wojciech Kocur, Dawid Kocur, Konstanty Szarowcz zajęli III miejsce w województwie , natomiast w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej chłopcy w składzie: Emil Serafiński oraz Alan Cajdler zajęli V miejsce

     Gratulujemy sukcesu zawodnikom

     Klasyfikacja indywidualna:

     Kategoria IDZ:

     8. Kocur Szymon

     22. Kocur Wojciech

     27. Szarowicz Konstanty

     Kategoria IMS:

     7. Serafiński Emil

     19. Cajdler Alan

     Brawo, brawo, brawo

   • Opieka stomatologiczna dzieci w Dentobusie.
    • Opieka stomatologiczna dzieci w Dentobusie.

     Uprzejmie informuję, że Gmina Nowa Ruda podpisała porozumienie w sprawie profilaktyki stomatologicznej w placówkach oświatowych i żłobku.

     Drodzy Rodzice i Opiekunowie

     Informujemy iż Gmina Nowa Ruda zawarła z operatorem Dolnośląskiego Dentobusu NFZ porozumienie w zakresie objęcia Państwa pociech opieką stomatologiczną. W najbliższym czasie nasze placówki opiekuńczo-oświatowe odwiedzi Dentobus z załogą lekarzy stomatologów, wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie pedodoncji.

     Gorąco zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w programie bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej w trakcie postoju Dentobusu przy naszej placówce. Wystarczy podpisać oświadczenie, które jest dostępne w sekretariacie szkoły lub do pobrania ze strony.

     Oswiadczenie_Rodzica_Dentobus_AWERS_-_OBOWIAZKOWE.pdf​​​​​​​


     Aby rozwiać Państwa wątpliwości, poniżej odpowiadamy na najczęstsze pytania:

     1. JAK ZGŁOSIĆ DZIECKO?

      Wystarczy podpisać wysłany elektronicznie/wydany przez szkołę druk OŚWIADCZENIA i dostarczyć je (osobiście lub przekazać dziecku) do wychowawcy lub sekretariatu szkoły 

     2. ILE TO KOSZTUJE?

      NIC. Wszystkie czynności Dentobusu, lekarzy i naszego personelu są BEZPŁATNE, refundowane przez Dolnośląski Oddział NFZ.

     3. CZY WARTO?

      Zdecydowanie TAK. Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez naszego lekarza przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu.Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensywność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba. Jako rodzice dzieci z zębami mlecznymi – pamiętajcie Państwo iż próchnica przeniesie się z nich także i na zęby stałe. Nie warto więc lekceważyć profilaktyki w każdym wieku dziecka. Dla starszych pociech, przygotowaliśmy natomiast specjalną kartę Pacjenta, w której w szerszym zakresie analizujemy potrzeby leczenia ortodontycznego, istotnego zwłaszcza w okresie dojrzewania i intensywnego wzrostu.
     4. CZY BADANIA SĄ WSKAZANE, skoro panuje pandemia?

      Właśnie z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych które mogą wystąpić u Państwa dziecka. Więc TAK.

     5. CZY BADANIA SĄ BEZPIECZNE?

      W Dentobusie wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Nasi specjaliści przyjmują Pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC, z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.

     6. CO DALEJ? CZY JESTEM ZMUSZONY DO KONTYNACJI LECZENIA?

      NIE. Po wykonanych przez naszych lekarzy czynnościach, Państwa dziecko (lub wychowawca w wypadku przedszkolaków lub młodszych uczniów) otrzyma kartę Pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

      Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.


     Przykładowe artykuły o Dentobusie:

     https://fb.watch/db6Na37djn/

     https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/miasto-swidnica/kategoria/aktualnosci/miasto-swidnica-dentobus-przyjedzie-do

     https://www.facebook.com/109252860679558/posts/465087271762780/?sfnsn=mo

     https://wroclaw.tvp.pl/58488436/13022022-1830 - przewinąć do 04:18 czasu trwania

     https://wroclaw.tvp.pl/58457910/dentobus-dojechal-do-legnickich-przedszkoli

     Więcej informacji o nas na: www.directmedic.pl

   • „Dbam o swoje bezpieczeństwo”
    • „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

     Spotkanie z policjantami w Zespole Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich. W naszej szkole priorytetem jest edukacja związana z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też tradycją stały się spotkania z funkcjonariuszami policji. Dnia 31 stycznia 2023 r. w Zespole Szkół nr 2 w Ludwikowicach Kłodzkich gościli przedstawiciele Komisariatu Policji w Nowej Rudzie – młodszy aspirant Marcin Duczyński – oraz sierżant sztabowy Anna Zembron, którzy przeprowadzili pogadanki i zajęcia warsztatowe z uczniami klas I-III „Bezpieczne ferie zimowe”. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa własnego oraz innych podczas różnorodnych zabaw zimowych. W tym dniu w spotkaniu profilaktycznym poświęconym tematyce „Odpowiedzialności nieletniego w świetle prawa” uczestniczyli także uczniowie klasy VIIIb i V. Podczas spotkania omówione zostały podstawowe pojęcia związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich i konsekwencje związane z czynami popełnionymi przez osoby poniżej 18 roku życia. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest osoba nieletnia oraz czym jest czyn karalny. Funkcjonariusze policji przedstawili środki wychowawcze stosowane przez sąd. Uświadomili też uczniów, że nie tylko samo dokonanie czynu karalnego jest karalne, ale karze podlega również pomocnictwo. Ponadto poruszone zostały tematy związane z naruszeniem nietykalności cielesnej (bicie, popychanie, itp.), jak również dotyczące gróźb, stalkingu, cyberprzemocy.